Meta

A place for elite members to discuss all things Clever Dodo

Join Community
Meta
29 members 33 topics 152 posts

Eski lor Clever Dodo pa ti bizin kapav fer resers par kategori?

last updated
created
3 replies
222 views
4 users
0 likes
Sagitarius 18 Jul 2012

Aster ena buku kestion lor Clever Dodo e si kikenn anvi revizit enn kestion u si geyn enn nouvo viziter/contribiter lor sit la, li kapav turv sa 'agasan' pu scroll tu sa paz la.

3 Comments

gices 19 Jul 2012

Bon mo panse pa to p fer referans a "boite resers" laho la kot to type enn keyword pu to truver ki kestion/lartik mention sa.

Saki to p dir la deza ena fonctionalite la mai li pa ankor implimente pu ki tu dimun kapav servi.

Exemple tu kestion dan kategori clever dodo bar : Kreol : http://cleverdodo.mu/cr/latest/cleverdodo-lounge Anglai : http://cleverdodo.mu/latest/cleverdodo-lounge

1
Khush_Mendossa 19 Jul 2012

Wi ti pou bon. Mais rare dimoun fer resers lor site la mo penser zot tou al direk lor google lerla zot redirected isi. Mais mne servi search box cleverdodo impe fois ek li bon tant ki mo met bon keywords.

Pou ban nuvo visiter ti pou bon si ena sa opsyon la.

@Sagitarius En passant en kreole dire 'turv' ousa 'truv'?

Sagitarius 19 Jul 2012

Pli buku dimun ki coz zis Kreol dir turve.

Apropo keywords mo krwar ena certen mo Kreol ki pli bizin ki lezot ekrir enn fason standard pu ki Kreol lor Internet kapav marse. Kuma Morisien par exanpl

Ena enn u de zour mo pe chek bann 'referrer' lor mo blog e la ena enn viziter ki'nn ariv par resers lor dialog politik Moricien. Zame mo'nn ekrir Morisien avek enn c, mo dimann mwa apre komie paz Google li'nn ariv la